نورپردازی صحیح برای آینه ها


 


فاجعه ای بزرگ در نورپردازی


نمایش واقعی رنگ ها


نورپردازی پله های داخلی ساختمان


اثرات ذهنی نور